Danh sách các mặt hàng cấm nhập khẩu chính ngạch

Để quý khách cập nhật thông tin , phục vụ cho sản xuất kinh doanh, chúng tôi xin trích dẫn nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua,...