Bảng giá

BẢNG CHI PHÍ NHẬP HÀNG

I Chi phí cố định

Mỗi đơn hàng đều có 4 chi phí cố định dưới đây

1. Tiền hàng

2. Phí vận chuyển nội địa Trung Quốc

3. Phí dịch vụ đơn hàng

4. Phí Vận Chuyển Quốc tế

 II Phí Dịch vụ khác:

Là phí dịch vụ gia tăng quý khách có thể chọn hoặc không

1. Phí kiểm đếm

2. Phí Đóng Kiện gỗ, Chống sốc

3. Phí Ship nội địa Việt Nam

4. Phí lưu kho Việt Nam

Ưu đãi dịch vụ